Ovini® - ovčia farma novej generácie Ovini®
Naše chovné stáda

stádoOvčia farma Ovini® je situovaná v katastrálnom území obcí Drábsko, Sihla a Lom nad Rimavicou. Hospodárime na pasienkoch s výmerou 535 ha.

Disponujeme kvalitnými ovčími stádami plemena Cigája v celkovom počte 2 000 kusov. Zastúpenie plemenných baranov a bahníc v stádach je približne rovnaké.
Produkujeme 90 000 litrov mlieka a 11 000 kg jahňacieho mäsa ročne. Na náročné západoeurópske trhy exportujeme ročne viac ako 1200 kusov jatočných jahniat. Naše zvieratá pochádzajú výlučne z vlastných chovov a podliehajú veľmi prísnemu výberu a kontrole.

Charaktetristika plemena

cigájaCigája je jedno z najstarších čiernohlavých plemien, ktoré sa chová predovšetkým na strednom a východnom Slovensku, v nadmorskej výške od 500 do 800 m. Cigájske ovce sú druhým najpočetnejšie zastúpeným plemenom chovaným na Slovensku.
Ide o polojemnovlnové plemeno, ktoré veľmi dobre znáša salašnícky spôsob chovu. Vyznačuje sa veľmi dobrou chodivosťou. Má strede veľký telový rámec, hlava a nohy sú pokryté čiernym krycím vlasom. Vlna je biela, polouzavretá, sporadicky sa vyskytuje v rúne nežiaduci čierny vlas.

Úžitkové vlastnosti

stádoCigája je plemeno s kombinovanou úžitkovosťou, zamerané na produkciu mlieka a jatočných jahniat. Živá hmotnosť bahníc je podľa plemenného štandardu 50- 55 kg. Produkcia vlny bahníc je 3,0- 4,0 kg , u baranov 5,0- 6,0 kg . Sortimenty vlny od B do C, vo vyšších nadmorských polohách a najmä pri baranoch aj C/D (do 35 µm), bez výskytu dreňových vlasov. Výťažnosť vlny je 60-65 %. Prirodzená dĺžka vlny je 70- 90 mm. Priemerný denný prírastok jahniat do odstavu je 220 – 240 gramov, produkcia mlieka po odstave jahniat 80 – 90 kg, plodnosť na obahnenú ovcu 120 – 140%.

V nadpriemerných chovateľských podmienkach produkčné parametre výrazne presahujú plemenný štandard vo všetkých uvedených ukazovateľoch. Najlepšie šľachtiteľské chovy dosahujú produkciu mlieka za dojnú periódu viac ako 150 litrov a plodnosť na obahnenú ovcu viac ako 150%.

Šľachtenie plemena

stádoZákladnou formou šľachtenia je čistokrvná plemenitba, resp. zošľachťovacie kríženie so zámerom zlepšiť produkciu mlieka a mäsa a vytvoriť tak mäsovo-mliekový úžitkový typ. Šľachtenie je založené na výbere geneticky najlepších jedincov do pozície rodičov ďalšej generácie. Základom šľachtiteľskej práce pre správne vytypovanie týchto geneticky najlepších zvierat je aj kontrola úžitkovosti.

Ak chceme urýchliť rast úžitkovosti cestou čistokrvnej plemenitby je potrebné zvyšovať spoľahlivosť odhadu plemenných hodnôt. Odhady plemenných hodnôt sú založené na zisťovaní podobností medzi príbuznými zvieratami a rozdielmi medzi menej príbuznými či nepríbuznými jedincami. Preto podmienkou pre spoľahlivosť odhadov je dôležitá štruktúra chovov zapojených do kontroly a ich vzájomná previazanosť príbuzenskými vzťahmi, ale tiež množstvo informácii o úžitkovosti zvieraťa, jeho príbuzných a vrstovníkov v rámci chovu. Podmienkou spoľahlivosti je tiež presná a  evidencia zvierat, presné merania a kvalitné vedenie databázy kontroly úžitkovosti.

Ovini®, s. r. o., Lazovná 14614/71 974 01 Banská Bystrica - tel.:+421 918 124 533, +421 903 527 068 - info@ovini.sk