Ovini® - ovčia farma novej generácie Ovini®
Užitočné linky

Rozpočtové organizácie rezortu

Agentúra Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied Nitra
Ministerstvo pôdohospodárstva SR Bratislava
Plemenárska inšpekcia SR Nitra
Poľnohospodárska platobná agentúra Bratislava
Štátna veterinárna a potravinová správa SR Bratislava
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava

Príspevkové organizácie rezortu

Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra
Agroinštitút Nitra
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice
Múzeum vo Svätom Antone Svätý Anton
Národné lesnícke centrum Zvolen
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra
Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Štátny veterinárny ústav Zvolen Zvolen
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice Košice
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106 Rovinka
Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava
Výskumný ústav potravinársky Bratislava
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava

Štátne podniky rezortu

Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Nitra
Hydromeliorácie, š. p. Bratislava
LESY Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica
Národný žrebčín Topoľčianky š. p. Topoľčianky
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Bratislava
Závodisko, š. p. Bratislava

Iné

Agrofilm
Agrokatalóg - katalóg spracovaného knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva
Agroporadenstvo - portál
ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska
Colná štatistika - Agropotravinárske komodity
Dvojtýždenník "Poľnohospodár"
Komoditné situačné a výhľadové správy
Metainformačný systém rezortu pôdohospodárstva
Politika informatizácie
Publikácie a multimédiá pre poľnohospodárov
Slovenská poľnohospodárska knižnica, Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
Slovenský zväz pre dojaciu techniku
Združenie agropodnikateľov Slovenska
Značka kvality

Ovini®, s. r. o., Lazovná 14614/71 974 01 Banská Bystrica - tel.:+421 918 124 533, +421 903 527 068 - info@ovini.sk