Ovini® - ovčia farma novej generácie Ovini®
Slovník agro - environmentálnych pojmov

B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

A

Abiotické činitele - faktory vplyvu neživých organizmov (vietor, sneh, sucho,...)

Acidifikácia pôd - zakyslenie pôd, pokles pH pôdy

Aditíva (prídavné látky) - Prídavné látky (známe ako "éčka"), ktoré slúžia na vylepšenie chuťových a vzhľadových vlastností potravín, ako aj na predĺženie trvanlivosti. Mnohé z nich sú vyrobené na chemickej báze a pri dlhodobom používaní môžu mať negatívny dopad na zdravie. V ekologickom poľnohospodárstve je používanie syntetických prídavných látok zakázané. To znamená, že pri kúpe biopotravín nemusíte študovať etikety, lebo škodlivé "éčka" tam určite nenájdete.

Agro-enviromentálne opatrenia - opatrenia týkajúce sa ochrany životného prostredia v poľnohospodárskej výrobe

Agroturistické aktivity - aktivity spojené s dovolenkou na farme, zapojenie do poľnohospodárskej výroby

Akčný program na zabezpečenie ochrany vodných zdrojov - opatrenie prijaté na základe Nitrátovej smernice, ktoré stanoví opatrenia v citlivých oblastiach pre odstránenie negatívneho stavu.

B

Biocídne chemické látky - látky, ktoré usmrcujú živé organizmy.

Biodiverzita - bohatosť a rozmanitosť priestorového usporiadania konkrétnych rastlinných a živočíšnych druhov v krajine.

Bio-dynamické poľnohospodárstvo - Jeden zo smerov ekologického poľnohospodárstva, ktorý kladie dôraz na vplyv mesiaca a planetárne konštelácie, používa homeopatické preparáty a učí milovať všetky živé tvory bez rozlišovania na užitočné a škodlivé. Zakladateľ tohto smeru je známy filozof a vedec Rudolf Steiner.

Biologická ochrana rastlín - Základom je prevencia (odstránenie príčin výskytu škodlivých činiteľov) a až potom liečenie. Využíva prirodzené postupy na ochranu pred škodcami - väčšia rozmanitosť plodín a ich vhodná kombinácia, striedanie plodín, výber odolných odrôd, mulčovanie, nasadzovanie prirodzených predátorov (lienka, dravé roztoče), mechanické ničenie, optické a feromónové lapače.

BIO kvalita - Ak si kúpite potravinu v BIO kvalite, znamená to, že bola dopestovaná alebo spracovaná v súlade s pravidlami ekologického poľnohospodárstva, bez chemických látok a zdraviu škodlivých postupov. V BIO kvalite je teda možné si kúpiť i necertifikované produkty (napr. nákup z dvora u malých rodinných fariem).

Biokoridor - prvok krajinnej štruktúry, ktorý svojou štruktúrou a stavom ekologických podmienok umožňuje migráciu organizmov s cieľom výmeny genetických informácií a interakciu medzi rôznymi ekosystémami s rôznou ekostabilizačnou účinnosťou

Bionafta - nafta vyrábaná z repky olejnej.

Biopotraviny - Vyrábajú sa z bioproduktov podľa pravidiel a postupov daných platnou legislatívou. Nemôžu sa vyrábať z geneticky manipulovaných potravín a v procese ich výroby nie sú dovolené zdraviu škodlivé postupy ako napr. ožarovanie. Zakázané je tiež používanie niektorých konzervačných látok, dochucovadiel a stabilizátorov. Certifikované biopotraviny sú označované logom.

Bioprodukt - Obilie, zemiaky, zelenina, ovocie a pod., ktoré pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva a ktoré majú - v porovnaní s produktmi z konvenčného poľnohospodárstva - často lepšie kvalitatívne vlastnosti: obsahujú podstatne menej dusičnanov a zvyškov pesticídov, majú vyššiu nutričnú hodnotu, lepšiu skladovateľnosť a chuť.

Biosferická rezervácia - medzinárodne uznané a registrované územie, ktoré demonštruje v štyroch zónach základné aktivity človeka v prírodnom prostredí. Integruje prísnu ochranu prírody, hospodárenie a koexistenciu s kultúrnou krajinou.

Biotechnológie - procesy, pri ktorých sa živé organizmy používajú na dosiahnutie konečného produktu ( napr. výroba piva, vína )

Biotické činitele - faktory vplyvu živých organizmov

Biotop - životné prostredie určitého jedinca rastliny alebo živočícha, ich populácie a spoločenstva

Birds Directive - nariadenie EK o ochrane divých vtákov a ich hniezdisk

C

Certifikačný orgán - orgán, prevádzkovo nezávislý od Agentúry SAPARD, ktorý realizuje kontrolu účtov, správ o riadiacich a kontrolných systémoch a overuje prvky kofinancovania.

Chemická ochrana rastlín - Využíva rôzne druhy pesticídov, ktoré aj v minimálnych množstvách môžu mať v dlhodobom rámci negatívny dopad na zdravie ľudí: fungicídy (proti hubovým ochoreniam), instekticídy (proti hmyzu), herbicídy (proti zaburineniu), rodenticídy (proti hlodavcom). Ich negatívom je tiež fakt, že okrem premnoženej populácie škodcov zabíjajú aj ich prirodzených nepriateľov. Okrem toho, škodcovia sa po dlhšom období aplikácie pesticídov stávajú odolní.

D

Degradácia zložiek ŽP - postupné narúšanie/znehodnocovanie zložiek životného prostredia, ich vlastností a schopností, ktoré môže viesť k ich trvalému zániku.

Diverzifikácia - rozširovanie sortimentu produktov a poľnohospodárskych kultúr a ekonomických činností

Dorferneurung - program obnovy dediny v nemecky hovoriacich krajinách

Drevinové zloženie lesov - podiel zastúpenia druhov drevín

E

Ekologické poľnohospodárstvo - Predstavuje spôsob pestovania rastlín a chovu zvierat, priaznivý voči životnému prostrediu, ktorého cieľom je trvalo-udržateľné poľnohospodárstvo. Využíva predovšetkým miestne a obnoviteľné zdroje a ekologicky šetrné technologické postupy. Jeho mottom je: zdravá pôda - zdravé rastliny a zvieratá - zdraví ľudia.

Ochranná známka "Ekopoľnohospodárstvo" - Prideľuje sa poľnohospodárskym alebo spracovateľským subjektom, ktoré v rámci ekologického poľnohospodárstva produkujú (spracúvajú) produkty rastlinného a živočíšneho pôvodu a ktorí spĺňajú všetky podmienky ekologického pestovania (spracovania) a ktorí umožňujú pravidelnú kontrolu na svojej farme (vo svojom podniku) inšpektorom ekologického poľnohospodárstva.

Ekotrend - Zväz priateľov ekologického poľnohospodárstva na Slovensku. Nezisková organizácia, ktorá združuje slovenských ekologických poľnohospodárov a podporuje rozvoj EP na Slovensku (organizovanie seminárov, vydávanie osvetových materiálov a pod.).

Ekologická stabilita - schopnosť ekosystému vyrovnať zmeny spôsobené vonkajšími činiteľmi a zachovávať svoje prirodzené vlastnosti a funkcie.

Ekostabilizačné prvky - vegetácia schopná stabilizovať povrch pred eróziou a prípadne zvrátiť stav nerovnováhy v krajine

Ekosystém - funkčná sústava živých a neživých zložiek životného prostredia, ktoré sú navzájom spojené výmenou látok, tokom energie a odovzdávaním informácií.

Ekvivalent produkčných subvencií - číslo, udávajúce úroveň celkovej podpory do poľnohospodárstva.

Enviroment - okolie / prostredie / Umwelt / millieu, čiže priestor, kde organizmy žijú a súhrn na ne pôsobiacich vplyvov a potrieb, ktoré ich život umožňujú alebo limitujú.

Environmentálna regionalizácia - rajonizácia podľa enviromentálnych kritérií.

Erózia - prirodzená alebo antropogénna deštrukcia (korázia, abrázia, denudácia, korózia, deflácia) spojená s nasledovným transportom a sedimentáciou.

Eutrofizácia - znehodnocovanie kvality vody dôsledkom zvýšeného zastúpenia hlavne makroelementov v podobe hnojív z poľnohospodárskej výroby.

Extenzifikácia - znižovanie výnosov pomocou extenzívnych metód hospodárenia alebo extenzívneho chovu dobytka.

F

Facilitátor - uľahčovateľ procesu rozvoja vidieka, ktorý sa stará o zber informácií o mikroregióne a pre mikroregión, píše žiadosti o granty a zabezpečuje celú organizáciu procesu (stretnutia, vzdelávanie, prieskumy, ankety, vydávanie periodík, atď.)

Funkčná zeleň - rastliny prevažne drevinného charakteru plniace zvláštne funkcie - pôdoochrannú, krajinotvornú, melioračnú, hygienickú,...

Fytocenóza - spoločenstvo rastlín

Fytosanitárne kontrolné inštitúcie - kontrolné inštitúcie zamerané na kontrolu zdravotného stavu rastlín a produktov rastlinného pôvodu

G

Genetická biodiverzita - genetická rozmanitosť.

Genofond - súbor dedičných vlastností rastlín a organizmov.

Geneticky manipulované organizmy (GMO) - predstavujú reálnu hrozbu rozvrátenia prírodných ekosystémov (GM kukurica vylučuje jed, ktorý zabíja hmyz). Lekári varujú pred hrozbou nárastu alergií (GMO obsahujú kvalitatívne nové bielkoviny, ktoré nikdy neboli súčasťou ľudskej potravy) a pred hrozbou prenosu odolnosti voči antibiotikám na choroboplodné organizmy. Ich použitie nie je povolené v ekologickom poľnohospodárstve.

H

Habitat Directive - Nariadenie EK o ochrane miest prirodzeného výskytu živočíchov

Harmonizačné projekty - projekty zamerané na harmonizáciu podmienok v asociovaných krajinách s krajinami EÚ

Hnojivá organické - maštaľný hnoj (z konvenčného poľnohospodárstva len po spracovaní na kompost), močovka, hnojovica, slama, kompost, zelené hnojenie (použitie medziplodín ako ďatelina alebo bôb) - zachovávajú úrodnosť pôdy a zlepšujú jej štruktúru bez negatívnych následkov na životné prostredie a zdravie človeka.

Hnojivá priemyselné - umelé hnojivá z chemickej výroby, ktoré majú za následok zasoľovanie pôd a zhoršovanie kvality podzemných vôd. Spôsobujú zvýšený obsah dusičnanov v zelenine a zemiakoch.

Holorubné hospodárenie - (rovnovekosť) hospodárske opatrenie, ktoré dáva lesu špecifický ráz.

Hygrologický potenciál - schopnosť krajiny plniť hydrologické funkcie

I

IFOAM - International Federation of Organic Agricultural Movements - Medzinárodná federácia hnutí organického poľnohospodárstva, založená v r. 1972, so sídlom v Tholey v SRN.

Imisie - škodliviny v mieste dopadu.

Integrovaný rozvoj vidieka - rozvoj vidieka, ktorý zapája všetky sektory a rezorty na všetkých úrovniach rozhodovania.

ISPA - predvstupový nástroj na členstvo v EÚ, zameraný na oblasť životného prostredia a oblasť dopravy.

J

 

K

Kjótsky protokol - medzinárodná dohoda boji proti klimatickým zmenám prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov spôsobujúcich globálne otepľovanie.

Kódex správnej poľnohospodárskej praxe - kódex uvádzajúci princípy a zásady smerujúce k ochrane a trvalo udržateľnému využívaniu produkčných a ekologických funkcií poľnohospodárskej pôdy SR.

Kompenzačné platby - odškodnenie farmárov za stratu príjmov v dôsledku poklesu inštitučných cien, ktoré sú prispôsobované svetovým cenám.

Konsolidácia vlastníctva pôdy - pozemkové úpravy

Kontaminácia - prenesenie / vniknutie nežiaducich látok alebo organizmov do prostredia, v ktorom nie sú pôvodné.

Kontrolný systém v EP - Garantom kontroly dodržiavania zásad ekologického poľnohospodárstva pri pestovaní rastlín, chove hospodárskych zvierat a spracovaní rastlinných a živočíšnych produktov je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP), ktorý výkonom kontroly poveruje certifikačnú a inšpekčnú organizáciu Naturalis. Správy o kontrole slúžia ako podkladový materiál pre priznanie ochrannej známky "Ekopoľnohospodárstvo".

Konvenčné poľnohospodárstvo - jeho cieľom je maximalizácia výnosov a minimalizácia nákladov na hektár. Používa chemické prostriedky. Má negatívny dopad na krajinu a životné prostredie, ako aj zdravie ľudí.

Konverzia - kým sa pestovateľ môže stať certifikovaným ekologickým poľnohospodárom, musí prejsť tzv. obdobím konverzie, t.j. obdobím prechodu od konvenčného k ekologickému pestovaniu. Obdobie konverzie pre rastlinnú produkciu je pre pestovanie rastlín stanovené na dva roky, pri produkcii mlieka je konverzia stanovená minimálne na 90 dní.

L

Low-input systémy - systémy hospodárenia s nízkymi vstupmi (chemické ochranné látky, hnojivá a pod.)

M

Mangalica - Tradičné plemeno ošípanej, ktorá žije podobným spôsobom ako divé svine.

Medziplodiny - Medziplodiny plnia významnú úlohu v EP: zvyšujú obsah organickej hmoty v pôde, chránia pôdu pred eróziou, obohacujú pôdu o dusík, zlepšujú štruktúru pôdy a potláčajú buriny. Napr. bôbovité (hrach) a vikovité (ďatelina).

Mimoprodukčný potenciál pôdy - schopnosť pôdy spĺňať iné ako produkčné požiadavky

Mokraď - hybridný ekosystém s výrazným zastúpením a dominantnou funkciou povrchovej a podzemnej vody vo väzbe na súš.

Monokultúra - Nepretržité, po niekoľko rokov opakované pestovanie tej istej plodiny na jednom pozemku (používané v konvenčnom poľnohospodárstve). Spôsobuje vyčerpanie pôdy a premnoženie škodcov, čo sa kompenzuje použitím chemických hnojív a postrekov.

Mulčovanie - moderný spôsob pestovania plodín s minimalizáciou obrábania pôdy a tzv. výsevom do mulču (do vymrznúcej alebo ľahko odstrániteľnej medziplodiny). Sejba do mulču predstavuje efektívnu ochranu proti erózii a narušovaniu štruktúry pôdy, ako aj nadmernému vyparovaniu vody. Mulč takisto nedovoľuje rásť burinám.

N

Natura 2000 - dohoda o vytvorení európskej siete chránených území.

Nehospodárske lesy - lesy, ktoré nie sú využívané na hospod. činnosť (napr. ťažbu dreva).

Nitrátová smernica - smernica EK č.676/1991 o ochrane vodných zdrojov pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov.

O

Osevné postupy - Striedanie rôznych skupín plodín (obilniny, okopaniny, vikovité) s cieľom zabezpečiť dobrú úrodnosť pôdy. Napr. plodiny náročné na dusík (kukurica alebo repka) zaraďujeme po najlepších predplodinách (ďatelinoviny).

Obnoviteľné zdroje energie - zdroje, ktoré sa v prírode neustále obnovujú ( energia slnka, vetra, vodných tokov, geotermálna energia, biomasa).

P

Permakultúra - filozofický systém, ktorý sa týka celého spôsobu žitia, ale aj praktický návod na usporiadanie ľudských sídiel podľa vzoru prírodných ekosystémov. Človek sa má snažiť začleniť do miestnych podmienok, šetrne ich využívať a starať sa o ne tak, aby bol život ľudí na Zemi trvalo udržateľný. Veľká pozornosť sa v permakultúre venuje ekologickému bývaniu, šetrnému hospodáreniu s energiou a vodou, recyklácii odpadov a tiež produkcii vlastných potravín.

Platobná agentúra - samostatná nezávislá inštitúcia zriadená na transfer finančných prostriedkov z EAGGF pre program SAPARD, úlohou ktorej bude prideľovanie prostriedkov, realizovanie a zaúčtovanie platieb t. č. Agentúra SAPARD v SR

Podrastové hospodárenie - hospodárske opatrenie, ktoré má za následok rôznovekosť porastu poľnohospodársky znevýhodnené oblasti poľnohospodárskej pôdy Výnosom MP SR č.928/1/1999-100.

R

Recyklácia odpadov - opätovné použitie odpadu vo výrobe

Rekultivácia - obnova lesných alebo poľnohospodárskych pozemkov, ktoré boli z určitého dôvodu a za určitých podmienok znehodnotené alebo zdevastované.

Reparcelácia - pozemkové úpravy.

Revitalizácia - oživenie prostredia, obnova podmienok pre druhovú rôznorodosť. Na rozdiel od renaturácie nemusí simulovať pôvodnú prirodzenosť ani dosahovať jej komplexnosť.

S

Slatinné lúky - vznikajú zarastaním vodných plôch, hromadením organického a minerálneho materiálu za vzniku bahna.

Systém bezpečnosti potravín - systém legislatívnych, finančných a inštitucionálnych nástrojov na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti.

Šetrné obrábanie pôdy - v ekologickom poľnohospodárstve sa nepoužívajú nadmerne ťažké stroje, pretože vysoký tlak poľnohospodárskej techniky na pôdu, najmä na jar a pri vysokej vlhkosti pôdy, je značne škodlivý. Redukuje sa tiež orba pôdy, ktorou dochádza k ničeniu pôdnych mikroorganizmov a znižovaniu druhovej diverzity. Orba pluhom sa nahrádza kyprením pôdy kypričmi, ktoré nechávajú rastlinné zvyšky na povrchu ornice alebo ich premiešavajú s povrchovou vrstvou ornice. Takáto pôda je chránená pred eróziou a nadmernou stratou vody vyparením.

T

Transport imisného znečistenia - prenos škodlivín

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - predstavuje systém, ktorý je ekonomicky životaschopný, nepoškodzuje životné prostredie, je technologicky možný a sociálne akceptovateľný. Zohľadňuje sociálne potreby farmárov a podporu vidieckych komunít, ako aj nárok budúcich generácií na zdravú pôdu a zdravé potraviny.

U

Územné systémy ekologickej stability - celopriestorové štruktúry navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem života v krajine a vytvára predpoklady na trvalo udržateľný rozvoj krajiny, hoci jeho súčasťou sú aj prvky nestabilné.

V

Vývozná kvóta - množstvo určitej komodity určené Ministerstvom hospodárstva SR na vývoz.

W

Welfare (pohoda) zvierat - hospodárske zvieratá sa v konvenčnom poľnohospodárstve chovajú vo veľkochovoch, pričom sú držané v klietkach alebo v uzavretých priestranstvách a nemajú tam dostatok miesta, stoja na nevyhovujúcej podlahe, dostávajú nevhodné krmivo (plus rastové hormóny a antibiotiká), odstraňujú sa im zobáky, na jatky sú prepravované na dlhé vzdialenosti a sú zabíjané v strese. Výrazy zaužívané v zahraničí na označenie vhodného chovu zvierat sú: "cruelty-free" (bez krutosti) a " free-range" (voľne chované).

X

Xerotermné stanovište - suché stanovište, často s trvalým nedostatkom vody.

Z

Zákon o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín - Zákon č. 224/1998

Zmiešané plodiny - veľká druhová pestrosť plodím v ekologickom poľnohospodárstve z dôvodu ochrany pred premnožením škodcov a ako prevencia chorôb. Pestovanie viacerých druhov plodín s odlišnými nárokmi na živiny, vodu a slnečné žiarenie umožňuje efektívnejšie využitie prostredia.

Zoocenóza - spoločenstvo živočíchov.

Ovini®, s. r. o., Lazovná 14614/71 974 01 Banská Bystrica - tel.:+421 918 124 533, +421 903 527 068 - info@ovini.sk